Tab Content
No hay Actividad reciente

1 Mensajes de visita

  1. Mostrar conversación
    http://dongtam.info/ http://ketoanvn.net/ học kế toán thực hành mu private nhạc sàn tư vấn pháp luật qua điện thoại vài nam g?n dây, kh? nang ki?m l?i t? ho?t d?ng nói trên là khó khan, chua mu?n nói ngu?c l?i, M?t s? chuyên gia cho bi?t, vi?c thành l?p CTCK dã r?t khó (th?i di?m TTCK nóng) thì vi?c dóng c?a còn khó hon r?t nhi?u do th? t?c, quy d?nh, t?t toán tài kho?n, gi?i quy?t công n?, vu?ng m?c, thanh lý h?p d?ng, tài s?n, thu?,,, Nh?ng vu?ng m?c trong khâu gi?i th?, phá s?n du?ng nhu ai cung bi?t, Nó d?c bi?t khó khan hon v?i các CTCK b?i s? liên quan t?i các khách hàng, t?i ngân hàng, t?i các c? dông l?n, nh? (t?p doàn, doanh nghi?p, qu?, t? ch?c tín d?ng),,, Các CTCK còn v?n nhung kém hi?u qu? có th? du?c t?o di?u ki?n gi?i th? d? c? d
Mostrando mensajes de visita de 1 a 1 de 1
Acerca de TEisenber

Información básica

Estadísticas


Total de mensajes
Total de mensajes
0
Mensajes por día
0
Mensajes de visita
Total de mensajes
1
Mensajes más recientes
30/07/2015 22:48
Información general
Última actividad
27/05/2014 01:46
Fecha de ingreso
27/05/2014
Referidos
0